هایپراستار

هایپراستار

زیرزمیـن اول «مرکز تجاری اُپال» به هایپـرمارکت وسیـع 6 هزار متـرمربعی  اختصاص دارد که با دسترسی آسان به تمامی طبقات به وسیله ‏ی آسانسورها و پله ‏برقی ‏ها و دسترسی آسان به پارکینـگ‌ها به وسیـله نـوار نقـاله Moving Walk بـرای حمـل چرخ‏ دستی، آسایش مراجعین و مشتریان را فراهم ساخته است.