طبقه اول برندها

طبقه اول برندها

طبقه اول با بیش از 21 واحد تجاری برای برندهای معتبر طراحی شده است که با دسترسی به تمامی طبقات تجاری به وسیله آسانسور و پله برقیو دید به وید (void) اصلی مجموعه یکی دیگر از پررنق ترین طبقه در مرکز تجاری اُپال خواهد بود.