طبقه هشتـم کانون ورزش و نشاط

طبقه هشتـم کانون ورزش و نشاط

طبقه هشتم مرکز تجاری اُپال برای کلوپ ویژه‌ی ورزش و نشاط طراحی شده است که دارای سالن‌های بولینگ، بیلیارد و کلوپ‌های ورزشی VIP است.