هایپر مارکت

هایپر مارکت

زیر زمیـن اول «مرکز تجاری اُپال» به هایپـر استار وسیـع 6 هزار متـرمربعی  اختصاص دارد که با دسترسی آسان به تمامی طبقات به وسیله ‏ی آسانسورها و پله‏ برقی ‏ها و دسترسی آسان به پارکینـگ‌ها به وسیـله نـوار نقـاله   Moving Walk بـرای حمـل چرخ ‏دستی، آسایش مراجعین و مشتریان را فراهم ساخته است.