شروع اجرای سنگ راهروهای طبقه سوم

پس از اجرا و اتمام سنگ کف مغازه ها اجرای سنگ راهروهای طبقه سوم آغاز گردید.

شروع اجرای سنگ راهروهای طبقه سوم
26
مرداد
1395