شروع اجرای گچبری در وید شرقی

پس از رابیتز بندی اجرای گچبری در وید شرقی آغاز گردید.

 شروع اجرای گچبری در وید شرقی
25
مرداد
1395