اجرای سنگ دیوارهای طبقه پنجم

اجرای سنگ دیوارهای داخلی و نصب باکس های آتش نشانی در طبقه پنجم

اجرای سنگ دیوارهای طبقه پنجم
7
ارديبهشت
1395