زیر سازی کناف طبقه ششم

اتمام آهن کشی و زیر سازی کناف در طبقه ششم

زیر سازی کناف طبقه ششم
21
بهمن
1394