اتمام سقف طبقه چهارم

اتمام زیر سازی کناف و آهن کشی سقف طبقه چهارم

اتمام سقف طبقه چهارم
7
بهمن
1394