راهسازی گذر شرقی

شروع عملیات تسطیح،زیر سازی و راهسازی گذر شرقی

راهسازی گذر شرقی
6
دي
1397