رشد و رونق سرمایه در مجموعه ای مدرن

طراحی مدرن مرکز تجاری اُپال مطابق با آیین نامه 2800 ساختمان با حداکثر مقاومت در مقابل زلزله طراحی و اجرا شده است

رشد و رونق سرمایه در مجموعه ای مدرن
12
دي
1396