آماده سازی و شاسی کشی

آماده سازی و شاسی کشی سقف طبقه چهارم برای اجرای سقف کاذب

آماده سازی و شاسی کشی
1
آذر
1394