شروع اجرایی عملیات نیروگاه

شروع عملیات اجرایی نیروگاه شش مگاواتی

شروع اجرایی عملیات نیروگاه
24
آذر
1395