اُپال،سرمایه ای که خواب ندارد

قریب سه سال است که کلنگ این پروژه عظیم رابه زمین زده ایم.در این مدت روز و شب کار کرده ایم تا ساخت مرکز تجاری اُپال بی وقفه ادامه داشته باشد.

اُپال،سرمایه ای که خواب ندارد
30
آبان
1394