شروع سفید کاری دیوارهای طبقه هفتم

اتمام بتونه کاری و لیسه کشی سقف و شروع سفیدکاری دیوارهای طبقه هفتم

شروع سفید کاری دیوارهای طبقه هفتم
22
تير
1395